Algemene voorwaarden

Fijn dat u dit document leest. U leest in dit document namelijk onder welke voorwaarden wij onze diensten leveren, zodat u weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Zijn er bepaalde bepalingen in het document onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op via info@campingdebeukenhof.com.

Camping de Beukenhof (hierna te noemen: Beukenhof) is een Christelijke (gezin)camping gelegen in Tiendeveen (Drenthe) aan de Kanaal Oost Zijde 15 (7936 TN). Camping de Beukenhof is een V.O.F. en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 881 227 86. Hieronder worden eerst begrippen toegelicht die in dit document worden gebruikt.

Artikel 1. Definities

 1. overeenkomst: overeenkomst tussen de Gast en de Beukenhof inzake het gebruik van de plaats;
 2. Gast: degene die met de Beukenhof de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is;
 3. de Beukenhof: degene die met de Gast de overeenkomst inzake de plaats heeft gesloten;
 4. plaats: een plaats die is ingericht om plaats te nemen in een bepaald kampeermiddel, voor een bepaalde periode van gebruik;
 5. kampeermiddel: (sta)caravan, chalet, zomerhuisje e.d., (safari)tent;
 6. medegast: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon en/of personen;
 7. derde: iedere andere persoon, buiten de Gast en/of diens medegast(en), die met instemming van de Gast en de Beukenhof gebruik maakt van en/of verblijft op de plaats van de Gast;
 8. informatie: door de Beukenhof schriftelijk of elektronisch beschikbaar gestelde gegevens op basis waarvan deze overeenkomst mede is gesloten, inzake het gebruik van de plaats, de voorzieningen en het verblijf (waaronder verstaan onder andere deze voorwaarden, gedragsregels, verkoopvoorwaarden, vereisten van onderhoud en gebruik van het kampeermiddel, bestemming van het terrein, openingstijden, regels omtrent het gebruik door derden);
 9. overeenkomst seizoen: de periode van één seizoen die aanvangt op de datum tegen welke de overeenkomst gebruikelijk op het bedrijf van de Beukenhof wordt verlengd in geval van seizoenplaatsen;
 10. seizoengeld: de per seizoenjaar door de Gast aan de Beukenhof verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de seizoenplaats;
 11. kosten: alle kosten voor de Beukenhof die samenhangen met de uitoefening van het bedrijf;
 12. annulering: beëindiging van de overeenkomst vóór de ingangsdatum door de Gast;
 13. seizoen: de periode april tot en met oktober
 14. geschil: als een bij de Beukenhof ingediende klacht van de Gast niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.
 15. termijnen: termijnen worden beschouwd als vervaltermijnen.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. De Beukenhof stelt voor recreatieve doeleinden, aan de Gast de overeengekomen plaats ter beschikking met het recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type te plaatsen en geplaatst te houden.
 2. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Beukenhof aan het kampeermiddel wijzigingen aan te brengen.
 3. De Beukenhof zal de gegevens onder artikel 1 sub i, vooraf aan het sluiten van de overeenkomst aan de Gast verstrekken. De Beukenhof maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Gast bekend.
 4. De Gast is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst aan de Beukenhof diens naam, adres, woonplaats (inclusief de medegast(en) te verstrekken conform de gemeentelijke basisadministratie en bij elke wijziging.
 5. De Gast is verplicht de voorwaarden en regels die onderdeel zijn van de informatie als bedoeld in artikel 1.i van de Beukenhof na te leven. De Gast draagt er zorg voor dat (een) medegast(en) en/of derde(n) die de Gast bezoeken en/of daar verblijven, de voorwaarden en de regels die onderdeel zijn van de informatie van de Beukenhof naleven.
 6. Tenzij in de reserveringsbevestiging of anderszins schriftelijk met de Gast anders overeengekomen (in welk geval die specifiek overeengekomen voorwaarden prevaleren), geldt het volgende:
  1. Bij reservering gaat de Gast akkoord met een waarborg die de Beukenhof het recht geeft om tijdens het verblijf of tot 4 weken na het verblijf het bedrag van de waarborg ad € 50,00 per verblijf te incasseren van en/of in te houden van en/of niet terug te storten op de opgegeven bankrekening, in verband met eventueel tijdens het verblijf van de Gast ontstane schade aan de accommodatie, het terrein of de voorzieningen en/of het niet conform de huisregels achterlaten van de accommodatie en/of door de Gast veroorzaakte overlast. Dit is onverminderd het recht van de Beukenhof om eventuele kosten die de waarborg te boven gaan, op de Gast te verhalen.
  2. Indien gebleken is dat de waarborg aangesproken moet worden, zal De Beukenhof de Gast schriftelijk op de hoogte te stellen van de reden.

Artikel 3. Duur en afloop van de overeenkomst

 1. Bij seizoenplaatsen wordt de overeenkomst gesloten voor de resterende duur van een seizoen. Tenzij klant en de Beukenhof bij het aangaan van de overeenkomst bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen.
 2. Andere overeenkomsten eindigen van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.

Artikel 4. Prijs en prijswijziging

 1. De vergoeding is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de Beukenhof vastgestelde tarieven.
 2. Bij seizoenplaatsen zal De Beukenhof aangeven wat in de vergoeding is inbegrepen. De Beukenhof dient aan te geven welke bedragen zij naast het seizoengeld in rekening brengt.
 3. De Beukenhof heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of het seizoengeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de Beukenhof als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de Gast betrekking hebben, aan de Gast door te berekenen.
 4. Indien de Gast aan de Beukenhof aanlegkosten heeft voldaan zal de Beukenhof bij de beëindiging van de overeenkomst deze kosten restitueren onder aftrek van een afschrijving van 10% per (gedeelte van een) jaar.
 5. De Beukenhof maakt drie maanden voor het einde van het seizoenjaar aan de Gast schriftelijk of elektronisch bekend wat het seizoengeld voor het komende seizoenjaar is.
 6. De Beukenhof heeft het recht eenmaal per seizoenjaar het seizoengeld te verhogen.
 7. De Beukenhof kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien zij dit ten minste twaalf maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de Gast heeft meegedeeld.

Artikel 5. Informatie

 1. Bij een wijziging van de informatie dient de Beukenhof rekening te houden met bestaande situaties en afspraken.
 2. Een ingrijpende wijziging van de informatie ingeval van een overeenkomst met een seizoenplaats, dient de Beukenhof uiterlijk zes maanden voor het einde van het seizoenjaar aan de Gast bekend te maken.
 3. Bij een ingrijpende wijziging van de informatie heeft de Gast het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

Artikel 6. Reservering & Betaling

 1. De reserveringen gebeuren telefonisch of via het internet op de website www.campingdebeukenhof.nl
 2. Na de reservering volgt een betaling die het voorschot omvat dat overeenstemt met 40% van de totale prijs van het verblijf en dient te zijn voldaan uiterlijk 14 dagen na de reservering.
 3. De overige 60% van de totale prijs van het verblijf dient te zijn voldaan uiterlijk 30 dagen voor aankomst.
 4. De Gast dient de Beukenhof met inachtneming van de afgesproken termijnen te betalen.
 5. Indien de Gast, ondanks schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning, niet (behoorlijk) nakomt, heeft de Beukenhof het recht de overeenkomst direct te beëindigen.
 6. Na de schriftelijke aanmaning komen ten laste van de Gast de door de Beukenhof gemaakte wettelijke incassokosten en buitengerechtelijke kosten conform de op dat moment geldende wettelijke staffel en de wettelijke rente over de te vorderen som. De Beukenhof kan in het voordeel van de consument afwijken van deze wettelijke normen.
 7. In overeenstemming met het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, delen we u mee dat de accommodatiediensten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode verstrekt moeten worden, niet onderhevig zijn aan het herroepingsrecht van 14 dagen en daar gaat u ook mee akkoord.

Artikel 7. Annulering en voortijdig vertrek

 1. Bij annulering van de overeenkomst is de Gast een percentage van de vergoeding als annuleringsvergoeding aan de Beukenhof verschuldigd als volgt:
 2. 15% bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum;
 3. 50% bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum;
 4. 75% bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum;
 5. 90% bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum;
 6. 100% bij annulering op de dag van de ingangsdatum.
 7. De vergoeding wordt in redelijkheid verminderd en het eventueel te veel betaalde gerestitueerd indien, op voordracht van de Gast, de Beukenhof en een derde voor de plaats een overeenkomst sluiten voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. De Beukenhof heeft daarnaast altijd recht op vergoeding van de administratiekosten.
 8. De Gast is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd bij voortijdig vertrek.

Artikel 8. Gebruik door (een) derde(n)

 1. Gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slechts toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming van de Beukenhof waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden.


Artikel 9. Beëindiging door de Gast van een seizoenplaats

 1. De Gast kan de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende seizoenjaar schriftelijk opzeggen.
 2. Het vooruitbetaalde seizoengeld voor het resterende deel van de contractperiode wordt aan hen vanaf het moment van ontruiming gerestitueerd, tenzij ontruiming na 1 juli van de lopende overeenkomst plaatsheeft.
 3. Bij overlijden van de Gast eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 4. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de Gast, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode en tijd, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. Als de Gast zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de Beukenhof gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst, op kosten van de Gast de plaats te ontruimen. Bij overlijden van de Gast overleggen de Beukenhof en eventuele erven over een termijn.

Artikel 10. Beëindiging door de Beukenhof

1. De Beukenhof kan de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk beëindigen indien:

 1. de Gast, medegast(en) en/of derde(n) ondanks schriftelijke waarschuwing de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de regels in de informatie van de Beukenhof en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de Beukenhof en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 2. de Gast ondanks schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
 3. (een) overheidsmaatregel(en) de Beukenhof noodzaakt/noodzaken tot beëindiging van de overeenkomst. De Beukenhof dient de Gast over de overheidsmaatregel(en) schriftelijk of elektronisch te informeren binnen drie maanden nadat de overheid de te nemen maatregel heeft aangekondigd;
 4. de bedrijfsvoering van de Beukenhof ophoudt te bestaan. De bedrijfsvoering eindigt niet van rechtswege bij verkoop van het bedrijf;
 5. het kampeermiddel, ondanks schriftelijke waarschuwing en na een redelijke termijn voor aanpassing, niet aan de milieu- en/of veiligheidseisen voldoet;
 6. de verhouding tussen de Beukenhof en de Gast, ondanks schriftelijke waarschuwing, duurzaam is ontwricht zodat in redelijkheid niet van de Beukenhof kan worden verwacht dat zij de overeenkomst in stand laat. De Beukenhof dient de ontwrichting bij schriftelijke opzegging te motiveren;

2. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de Gast, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode en tijd, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. Als de Gast zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de Beukenhof gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst, op kosten van de Gast de plaats te ontruimen.

3. Opzegging door de Beukenhof waarbij lid 1 niet geldt en bij een seizoenplaats, geschiedt schriftelijk bij persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende seizoenjaar.

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging Gast en de Beukenhof

 1. Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor wat betreft een seizoenplaats blijft de Gast het seizoengeld verschuldigd exclusief eventuele overige overeengekomen kosten, tenzij een direct voor de Beukenhof acceptabele vervangende Gast is gevonden en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.
 2. Indien een voor de Beukenhof acceptabele vervangende Gast is gevonden voor de seizoenplek en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein heeft de Gast recht op vermindering van het seizoengeld over de resterende periode van de overeenkomst, te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand. Indien de Beukenhof een Gast heeft gevonden die de plaats wil gebruiken dan heeft deze voorrang.
 3. De Gast heeft geen recht op vermindering van het seizoengeld indien de overeenkomst door de Beukenhof is beëindigd op grond van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad aan de zijde van de Gast.
 4. Indien de Gast, medegast(en) en/of derde(en) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Beukenhof niet kan worden gevergd dat zij de overeenkomst in stand laat, heeft de Beukenhof het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks met inachtneming van het tweede en derde lid. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 5. De Beukenhof heeft altijd het recht het gebruik van de plaats en/of het kampeermiddel met onmiddellijke ingang te verbieden en de nutsvoorzieningen af te sluiten indien niet wordt voldaan aan de veiligheidseisen. De Beukenhof maakt schriftelijk bekend hoe de plaats en/of het kampeermiddel aangepast dient te worden. De Gast heeft na de schriftelijke bekendmaking een termijn van 1 maand om de plaats en/of het kampeermiddel in overeenstemming met de geldende veiligheidseisen te brengen. In het geval na afloop van de termijn de plaats en/of het kampeermiddel naar het oordeel van de Beukenhof nog steeds niet voldoet aan de veiligheidseisen maakt de Beukenhof dit aan de Gast schriftelijk gemotiveerd bekend en heeft de Beukenhof het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 6. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt de Beukenhof aan de Gast bekend met een persoonlijk overhandigde brief.
 7. De Beukenhof kan in dringende gevallen de Gast, medegast(en) en/ of derde(n) verbieden gebruik te maken van de plaats en/of het kampeermiddel vanaf het moment van opzegging.
 8. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de Gast, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode en tijd, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. Als de Gast zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de Beukenhof gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst, op kosten van de Gast de plaats te ontruimen.

Artikel 12. Wet- en regelgeving

 1. De Gast zorgt dat de seizoenplaats en het kampeermiddel voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege of door de Beukenhof zijn en worden gesteld.
 2. De Beukenhof heeft het recht zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de Gast of hiertoe toestemming te geven aan een aan te wijzen derde om het kampeermiddel op de in het eerste lid bedoelde eisen te controleren.
 3. De controle dient tevoren schriftelijk door de Beukenhof aan de Gast bekendgemaakt te worden.

Artikel 13. Onderhoud en aanleg

 1. De Beukenhof is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De Gast is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke staat te houden.
 3. Het is de Gast, medegast(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien en/of voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de Beukenhof voor andere schade dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 3000,00 per gebeurtenis. De Beukenhof zal zich hiervoor verzekeren.
 2. De Beukenhof is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Beukenhof.
 3. De Beukenhof is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De Beukenhof is aansprakelijk voor storingen in haar gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij zij een beroep kan doen op overmacht dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de Gast.
 5. De Gast is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van de Gast, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De Gast is jegens de Beukenhof aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, de medegast(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de Gast, de medegast(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 7. De Beukenhof zal na melding door de Gast van overlast veroorzaakt door (een) andere Gast(en) op het terrein, passende maatregelen nemen.

Artikel 15. Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van een verplichting ten aanzien van de Gast niet aan de Beukenhof kan worden toegerekend en zij niet is verplicht tot het nakomen van onze overeenkomst als er sprake is van overmacht (een omstandigheid buiten haar schuld om en die ook volgens wet en jurisprudentie niet voor haar rekening komen).
 2. Onder overmacht wordt verstaan een noodtoestand zoals rellen, natuurramp, wanprestatie en overmacht van derden; stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirus, epidemie, pandemie, overheidsmaatregel, onvoorzien vervoersprobleem, slechte weersomstandigheid alsmede iedere omstandigheid die voor wet en jurisprudentie voor niet voor rekening van de Beukenhof zou komen.
 3. Als een overmacht situatie 90 dagen duurt, mag de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk worden ontbonden.
 4. De Beukenhof is de Gast bij overmacht geen vergoeding verschuldigd, ook niet als zij door die toestand voordeel geniet.
 5. Als de Gast, medegasten of een derde zich in één van de volgende situaties bevindt in verband met COVID-19, kan de Gast, uitgezonder een Gast met een seizoenplaats, onder bepaalde voorwaarden een voucher met geldigheid van 12 maanden ontvangen, hoewel slechts onder deze specifieke voorwaarden:

a. de Gast bevindt zich in een lockdownzone waardoor de Gast niet naar de camping kan komen;

b. De Beukenhof bevindt zich in een lockdownzone of is op regeringsbesluit gesloten;

c. Eén van de gasten bij het verblijf van de Gast is positief getest op COVID-19 (bewijs hiervan moet overlegd worden).

Artikel 16. Naleving AVG

 1. De Beukenhof verwerkt persoonsgegevens alleen in het kader van de overeenkomst.
 2. (Persoons)gegevens worden niet langer of uitgebreider verwerkt dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 3. De verwerking is passend bij de overeenkomst, tenzij op grond van wet- of regelgeving verplicht wordt anders te handelen.
 4. Hoe de Beukenhof met (persoons)gegevens om gaat is te lezen in het privacy beleid op de website.

Artikel 17. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst en op alles wat daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen eerst in onderling en goed overleg worden opgelost.
 3. Lukt het niet eventuele geschillen in onderling en goed overleg op te lossen, dan worden de geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van Noord Nederland, locatie Assen.